Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania

V spoločnosti Bauli S.p.A. berieme vaše súkromie veľmi vážne. Naším primárnym cieľom pri zhromažďovaní informácií od vás pri používaní našich služieb je poskytnúť vám zážitok prispôsobený vašim preferenciám. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov stanovené inak, neposkytujeme žiadne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu. Keďže spoločnosť Bauli S.p.A. chce preukázať svoj záväzok k vášmu súkromiu, súhlasila so zverejnením svojich informačných postupov.

Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa osobných údajov používateľov a spôsobu ich spracovania. Návštevou webovej stránky používatelia akceptujú a súhlasia s postupmi opísanými v týchto zásadách.

Majiteľ a správca údajov

Bauli S.p.A. Via Verdi 31 – 37060 Castel D’Azzano (VR), Taliansko.

Spracovanie osobných údajov

Správca údajov spracováva údaje používateľov primeraným spôsobom a prijíma vhodné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo neoprávnenému zničeniu týchto údajov. Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a / alebo nástrojov s podporou IT podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sa prísne vzťahujú na uvedené účely. V niektorých prípadoch môžu byť údaje okrem kontrolóra údajov prístupné aj určitým typom zodpovedných osôb, ktoré sú zapojené do prevádzkovania webovej stránky (adminitratíva, správa systému, marketing, právnické osoby) alebo externým stranám podľa potreby, ako spracovateľom údajov (tretej strane ako napr. poskytovateľom technických služieb, emailovým operátorom, poskytovateľom hostingu, IT spoločnosti, komunikačným agentúram). Aktualizovaný zoznam týchto strán môže byť kedykoľvek vyžiadaný od prevádzkovateľa údajov.

Osobné údaje používateľa môžu byť použité na právne účely správcom údajov, na súde alebo vo fázach vedúcich k možnému právnemu konaniu v dôsledku nesprávneho použitia tejto webovej stránky alebo súvisiacich služieb. Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od kontrolóra údajov sa môže vyžadovať, aby na žiadosť orgánov verejnej moci zverejnil osobné údaje.

Aké informácie zhromažďuje a sleduje Bauli S.p.A.

Medzi typy osobných údajov, ktoré táto webová stránka zhromažďuje sama alebo prostredníctvom tretích strán, patria: súbory cookie, údaje o používaní, meno, priezvisko, adresa, mesto, telefónne číslo, krajina a e-mailová adresa. Úplné podrobnosti o každom type zozbieraných osobných údajov sú uvedené v oddieloch týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych vysvetľujúcich textoch zobrazených pred zberom údajov. Osobné údaje môže užívateľ voľne poskytovať alebo, v prípade údajov o používaní, automaticky zbierať pri používaní tejto webovej stránky.

Všetky údaje požadované touto webovou stránkou sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže spoločnosti Bauli S.p.A. znemožniť poskytovanie jej služieb. V prípadoch, keď naša webová stránka konkrétne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, môžu používatelia tieto údaje nezverejňovať bez akýchkoľvek následkov na dostupnosť alebo fungovanie služby.

Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na vlastníka. Akékoľvek použitie cookies - alebo iných sledovacích nástrojov - touto webovou stránkou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto webovou stránkou slúžia na účel poskytnutia služby požadovanej používateľom. Okrem spomenutých slúžia na akékoľvek iné účely opísané v tomto dokumente a v Zásadách používania súborov cookie.

Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto webovej stránky a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím údajov vlastníkovi.

Nezabúdajte, že ak priamo zverejníte informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo osobné údaje prostredníctvom verejných diskusných fór Bauli S.p.A., môžu tieto informácie zhromažďovať a používať aj ostatní.

Bauli S.p.A. vám odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia webových stránok, na ktoré sa rozhodnete odkazovať z našej webovej stránky, aby ste pochopili, ako tieto webové stránky zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše informácie. Bauli S.p.A. nezodpovedá za prehlásenie o súkromí alebo iný obsah na iných webových stránkach ako na svojich vlastných webových stránkach.

Ako Bauli S.p.A. používa zhromaždené informácie

Bauli S.p.A. môže použiť vaše osobné informácie na: správu tejto webovej stránky; prispôsobenie webovej stránky pre vás; umožnenie prístupu k webovým službám a ich využívanie; zasielanie vyhlásení, informácií o naších produktoch a službách a na marketingovú komunikáciu.

Vyplnením kontaktného formulára svojimi údajmi dávate spoločnosti Bauli S.p.A. oprávnenie používať tieto údaje na odpovedanie na vaše informatívne žiadosti, citácie alebo akékoľvek iné žiadosti uvedené v záhlaví formulára. Zhromaždené osobné údaje: adresa, mesto, krajina, e-mailová adresa, meno, priezvisko a telefónne číslo.

Bauli S.p.A. používa Google Analytics na sledovanie a analýzu webového prenosu a zároveň ho môže použiť na sledovanie správania používateľov.

Platformy tretích strán a správa súborov cookie

Bauli S.p.A. používa platformy tretích strán, ktoré spracúvajú osobné údaje.

Aby sa zabezpečil podrobný zoznam týchto platforiem, ktoré za týmto účelom zbierajú a spracúvajú údaje, spoločnosť Bauli S.p.A. zaviedla nástroj na správu súhlasu vydaný spoločnosťou Iubenda s.r.l. (www.iubenda.com), s cieľom poskytnúť všetkým návštevníkom transparentnosť a prehľadnosť.

Kliknutím na nasledujúci odkaz zobrazíte podrobný zoznam týchto platforiem, ktoré spracúvajú osobné údaje, rozdelené na rôzne účely spracovania:

LINK

Cieľom a zodpovednosťou spoločnosti Bauli je zabezpečiť, aby všetky súbory cookie boli nainštalované do vášho osobného počítača alebo zariadenia iba po vašom súhlase, ktorý môže byť v každom okamihu zmenený alebo zrušený vyššie uvedeným odkazom.

Ak chcete získať viac informácií o súboroch cookie a ich správe, pozrite si našu stránku Cookie Policy

Google Analytics s anonymizovanou IP (Google Inc.)

Google Analytics je služba na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a preskúmanie používania tejto webovej stránky, na prípravu správ o svojich činnostiach a ich zdieľanie s ostatnými službami Google. Spoločnosť Google môže zhromažďované údaje použiť na usporiadanie a prispôsobenie reklamy vo svojej vlastnej reklamnej sieti. Táto integrácia služby Google Analytics anonymizuje vašu IP adresu. Funguje tak, že skracuje IP adresy používateľov v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa zasiela na server Google a skracuje sa v USA iba vo výnimočných prípadoch.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookies a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA - Zásady ochrany osobných údajov - opt out

Miesto

Údaje sa spracúvajú v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa údajov a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. Ďalšie informácie získate od správcu údajov.

Retenčný čas

Dáta sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby požadovanej používateľom alebo v súlade s účelmi uvedenými v tomto dokumente. Užívateľ môže vždy požiadať Správcu údajov o pozastavenie alebo odstránenie údajov.

Vaše prijatie týchto podmienok

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Bauli S.p.A. Túto politiku pravidelne prehodnocuje spoločnosť Bauli S.p.A. a môže sa zmeniť.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Nezodpovedáme za postupy, ktoré používajú webové stránky prepojené na našu webovú stránku alebo z nej, ani za informácie alebo obsah, ktorý obsahujú. Odkazy na iné webové stránky sa často poskytujú iba ako odkazy na informácie o témach, ktoré môžu byť užitočné pre používateľov našej webovej stránky. Nezabudnite, že keď použijete odkaz z nášho webu na iný web, naše Zásady ochrany osobných údajov už nie sú platnými. Na vaše prehliadanie a interakciu na ktorejkoľvek inej webovej stránke vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na našu webovú stránku, sa vzťahujú vlastné pravidlá a zásady. Predtým, ako budete pokračovať, prečítajte si pravidlá a zásady uvedené u nich. Prezeranie takýchto webových stránok tretích strán je na vaše vlastné riziko. Prepojenie na akékoľvek webové stránky tretích strán alebo na akýkoľvek produkt, proces, publikáciu, službu alebo ponuku akejkoľvek tretej strany nepodlieha schváleniu alebo odporúčaniu takéhoto produktu alebo služby spoločnosťou Bauli S.p.A.

Použitie a zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje nebudeme v žiadnom prípade predávať bez vášho súhlasu, pokiaľ to nie je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré dostávame o vás alebo od vás, môžeme použiť alebo zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, predajcami, agentmi, predajcami a inými tretími stranami.

Nezdieľame, nepredávame, neobchodujeme ani neprenajímame vaše osobné údaje tretím stranám z neznámych dôvodov. Zachovávame úplnú anonymitu vo všetkých analýzach, nepoužíva sa v nich žiadna z osobných citlivých informácií, okrem špecifických okolností (napr. Ak nás o to požiada súd). Zabezpečujeme vaše e-mailové adresy. E-mailové adresy, ktoré ste nám poskytli, nepredávame a používame ich iba na základe pokynov a v súlade s týmto oznámením.

Náš záväzok v oblasti bezpečnosti údajov

Dávame na vedomie, že vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto sa snažíme, aby vaše osobné informácie zostali dôverné. Prijmeme všetky primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov. Náš poskytovateľ servera zaistil úplnú bezpečnosť, takže neexistujú žiadne možnosti narušenia údajov. Zatiaľ čo zabezpečujeme našim maximálnym úsilím ochranu údajov, nevieme garantovať ani zaručiť, že vaše osobné informácie budú chránené pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo pozmenením a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov predložených nám, či už pre použitie tretích strán alebo zneužitím osobných údajov.

Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť toto oznámenie. Ak sa rozhodneme zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov, tieto zmeny sa zverejnia na www.bauli-sk.com, tak, aby ste si boli vždy vedomí najnovších zmien a doplnení Zásad ochrany osobných údajov.

Informácie o tomto upozornení o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodnete navštíviť našu webovú stránku, táto návšteva a všetky spory týkajúce sa ochrany osobných údajov podliehajú tomuto upozorneniu o ochrane osobných údajov a Zmluvným podmienkam. Podmienky tohto upozornenia o ochrane osobných údajov neupravujú osobné informácie poskytované inými prostriedkami ako prostredníctvom stránok www.bauli-sk.com

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo spracovania osobných údajov www.bauli-sk.com, napíšte na adresu:

Vaše práva

Ako zainteresované strany majú používatelia práva uvedené v článku 7 talianskeho zákonníka o ochrane súkromia: konkrétne majú právo získať od prevádzkovateľa údajov potvrdenie o existencii alebo neexistencii osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, a ich komunikáciu v zrozumiteľnej forme; môžu tiež požiadať o informácie o pôvode osobných údajov; účely a metódy spracovania; môžu tiež získať aktualizáciu, opravu alebo integráciu osobných údajov. Môžu kedykoľvek požiadať o ukončenie spracovania, vymazania, transformácie do anonymnej formy alebo o blokovanie osobných údajov. Z legitímnych dôvodov môžu úplne alebo čiastočne namietať proti spracovaniu osobných údajov.

Používatelia majú tiež práva podľa článkov 16 - 21 európskeho nariadenia 2016/679 (právo na opravu, právo na námietky, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo na námietky).

Používatelia sa tiež môžu v prípade potreby obrátiť na Ručiteľský orgán alebo sa s ním skontaktovať, aby získali informácie o výkone svojich osobných práv vyplývajúcich z európskeho nariadenia 2016/679.

Užívateľ môže kedykoľvek uplatniť vyššie uvedené práva zaslaním správy správcovi údajov o dotknutých osobných údajoch prostredníctvom časti „Kontaktujte nás“ na webovej stránke.

Vylúčenie zodpovednosti

Používanie tohto webu je na vaše výhradné riziko. Webová stránka je poskytovaná „tak, ako je“. Spoločnosť Bauli S.p.A. sa výslovne zrieka akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo úplnej, vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tejto webovej stránky, vrátane, ale nielen, implikovanej záruky predajnosti, vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel alebo ne-porušenia. Ak si stiahnete akýkoľvek materiál z tejto webovej stránky, robíte tak na základe vlastného uváženia a rizika. Budete zodpovední za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo za stratu dát, ktorá je výsledkom stiahnutia akéhokoľvek takéhoto materiálu

Bez toho, aby boli dotknuté vyššie uvedené vyhlásenia, spoločnosť Bauli S.p.A. nezaručuje, že:

Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje alebo nemá predstavovať radu akéhokoľvek druhu ohľadom výživových alebo zdravotných výhod výrobkov predávaných spoločnosťou Bauli SpA. Ak potrebujete radu týkajúcu sa akýchkoľvek zdravotných, výživových alebo lekárskych aspektov výrobkov značky Bauli, mali by ste sa obrátiť na vhodného odborníka, kvalifikovaného na poskytovanie poradenstva.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade a na základe žiadnej právnej alebo spravodlivej teórie, či už ide o delikty, zmluvy, prísnu zodpovednosť alebo niečo iné, nie je spoločnosť Bauli SpA zodpovedná za žiadne priame, nepriame, osobitné, náhodné, alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku akéhokoľvek použitia tu uvedených informácií, vrátane, ale nielen, škody na ušlom zisku, strata dobrého mena, strata údajov, zastavenie práce, presnosť výsledkov, zlyhanie alebo poruchu počítača

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete obhajovať, odškodňovať a chrániť spoločnosť Bauli S.p.A. za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky, a proti akýmkoľvek nárokom, škodám, nákladom a výdavkom vrátane poplatkov za právne zastúpenie.

Oznámenie o autorských právach

Pokiaľ nie je uvedené inak, grafické obrázky, tlačidlá a text obsiahnuté na tejto webovej stránke sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Bauli S.p.A. a jej dcérskych spoločností. S výnimkou použitia na osobné účely sa tieto predmety nesmú kopírovať, distribuovať, zobrazovať, reprodukovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, či už elektronickými, mechanickými, kopírovacími, záznamovými alebo inými spôsobmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bauli S.p.A.

Ochranné známky

Táto webová stránka obsahuje logá, identitu značky a ochranné známky a starostlivosť o ochranné známky (ďalej len „ochranné známky“), ktoré sú vlastníctvom spoločnosti Bauli S.p.A. a jej dcérskych spoločností alebo sú na ňu licencované. Nič obsiahnuté na tejto webovej stránke by sa nemalo interpretovať tak, že by implicitne, uplatnením právnych prekážok
alebo inak poskytovalo akúkoľvek licenciu alebo právo používať akúkoľvek ochrannú známku zobrazenú na tejto webovej stránke bez písomného súhlasu spoločnosti Bauli SpA alebo akejkoľvek tretej strany, ktorá môže vlastniť ochrannú známku zobrazenú na webovej stránke.